فرم ارسال اطلاعات پروژه
 1. توجه: پرکردن قسمت های ستاره دار این فرم الزامیست!

 2. نحوه آشنایی
  • ۱- اطلاعات تماس متقاضی
 3. نام سازمان/شرکت/کارخانه متقاضی(*)
  پر کردن این قسمت الزامیست!
 4. نام و نام خانوادگی نماینده متقاضی(*)
  پر کردن این قسمت الزامیست!
 5. کد و شماره تلفن تماس(*)
  لطفا این قسمت تکمیل شود!
 6. شماره تلفن همراه(*)
  پر کردن این قسمت الزامیست!
 7. کد و شماره فکس
  Invalid Input
 8. پست الکترونیکی
  پر کردن این قسمت الزامیست!
 9. نشانی سازمان/شرکت/کارخانه متقاضی(*)
  پر کردن این قسمت الزامیست!
  • ۲- جزئیات و اطلاعات پروژه
 10. مورد استفاده Electrical Heat Tracing *
 11. (لطفا انتخاب شود)


  Invalid Input
 12. |  لطفا فرم زیر را دانلود کرده و پس تکمیل تمام مراحل آن، به شماره فکس 02189783845 ارسال کنید  |

  << دانلود فرم خط لوله >>

 13. |  لطفا فرم زیر را دانلود کرده و پس تکمیل تمام مراحل آن، به شماره فکس 02189783845 ارسال کنید  |

  << دانلود فرم مخزن >>

 14. *لطفا در خصوص مورد انتخابی فوق با شماره 989366344528+یا با شماره 8722-723(732)1+تماس گرفته شود*

 15. Length of Gutter
  Invalid Input
 16. Length of downpipe
  Invalid Input
 17. Diameter of downpipe
  Invalid Input
 18. Angel of Ramp
  Invalid Input
 19. Type of insulation
  Invalid Input
 20. Thickness of insulation
  Invalid Input
 21. Maintenance Temp
  Invalid Input
 22. Min .Start up Temp
  Invalid Input
 23. Min .Ambient Temp
  Invalid Input
 24. Max .Ambient Temp
  Invalid Input
 25.  
 26. Application


  Invalid Input
 27.  
 28. Area Classification
  Invalid Input
 29.  
 30. Corrosive Present
  Invalid Input
 31. Sketch area(پلان پروژه)
  Invalid Input
 32. کد تصویر زیر را وارد کنید
  کد تصویر زیر را وارد کنید
    Refreshکد وارد شده صحیح نمی باشد!
 33.