پرینت

5 و 6 دیماه 1391 - تهران - پژوهشگاه پليمر و پتروشيمی ايران - همايش ملی عايق با رويکردی بر بهينه سازی مصرف انرژی

تصاویر فوق مربوط به حضور شرکت رادتریس در همایش ملی عایق بعنوان سخنران در همایش که در مورخه پنجم و ششم دیماه 1391 در سالن همایش های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار گردید می باشد.