جلوگیری از یخ زدگی ریلهای راه آهن و متروها

استفاده در صنایع حمل و نقل ریلی نظیر مترو ، منوریل ، راه آهن و ...

جهت جلوگیری از یخ زدگی ریلهای راه آهن و متروها و منوریلها و ریلهای حمل و نقل شهری و ترامواها و ... که با نشستن برف و یخ امکان ایجاد حوادث نظیر نوسان در حرکت روی ریلها و تغییر نقطه و مسیر حرکت را بدنبال خواهد داشت .