حفظ یا ثبات یا جلوگیری از یخ زدگی مخازن و تانکرهای حمل سوخت

استفاده در تانکرهای حمل سوخت :

سیستم Electrical Heat Tracing  میتواند جهت جلوگیری از لختگی و کندی حرکت سیال و یا جلوگیری از یخ زدگی سیال داخل مخازن تانکرهای حمل سوخت مورد استفاده قرار گیرد .