جلوگیری از یخ زدگی و حفظ و یا ثبات دما در خطوط بلند حمل سیال

استفاده بر روی خطوط بلند حامل سیال Long Pipe Line :

سیستم Electrical Heat Tracing  میتواند جهت جلوگیری از لختگی و کندی حرکت سیال و یا جلوگیری از یخ زدگی سیال داخل خطوط لوله بلند Long Pipe Line  مورد استفاده قرار گیرد .  این سیستم با استفاده از کابل های سری و یا روش  Skin Trace می تواند روی لوله های انتقال سوخت نظیر مازوت ، گازوییل و ... و یا بر روی خطوط انتقال گاز بین شهری نیز استفاده شود .