دکلهای مخابراتی و دیشهای ماهواره ای و آنتن های مخابراتی

دکلهای مخابراتی و دیشهای ماهواره ای و آنتن های مخابراتی:
برف و یخ باعث ایجاد بار اضافی مکانیکی و ایجاد خسارت مالی بر روی این تجهیزات شده و همچنین دمای پایین بر روی سیستم الکترونیکی تجهیزات اختلال ایجاد می کند لذا جهت رفع دو مشکل فوق میتوان از سیستم Electrical heat tracing استفاده نمود .