میادین ورزشی

استفاده در میادین و یا استادیوم های ورزشی :
سیستم Electrical heat tracing جهت جلوگیری از یخ زدگی و نشستن برف روی سطوح میادین ورزشی و ... می تواند مورد استفاده قرار گیرد .