گرمایش گلخانه ها و مرغداریها و دامداری ها

گرمایش گلخانه ها و مرغداریها ، دامداری ها :
جهت گرمایش گلخانه ها ، مرغداریها و لدامداریها نیز می توان از سیستم Electrical heat tracing استفاده کرد . در گلخانه ها گرمایش خاک باعث سلامت در رویش و تولید بهتر می گردد . سیستم Electrical heat tracing جهت گرمایش بستر گیاهان برای رویش جوانه های میوه جات و گلها سرعت در رویش سبزیجات می تواند استفاده گردد .