محافظت از یخ زدگی مسیرهای پرتردد و معابر

سیستم Electrical heat tracing قابلیت حفاظت سطوح معابر و مسیرهای پر رفت و آمد و مسیرهای رفت و آمد اتومبیلها و ... در برابر یخ زدگی و سر شدن آن را دارد . این سیستم با استفاده از سنسورهای خاص و روشهای کنترلی در زمان برف و باران و پایین آمدن دما استارت شده و از نشستن برف و باران و یخ زدگی در سطوح جلوگیری می نماید و باعث حذف عوامل روی سطح که باعث ایجاد حوادث می گردد می شود .